طراحی ارائه شده جهت میدان ملل جزیره کیش -دفتر معماری چارچوب – سید حامد جعفری

بازدیدها: 44

– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ در ﺧﻮدرو
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ
– رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮﻣﯽ
– اﯾﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮح در ﺷﺐ
– اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮح و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع و ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ
– ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺪان در اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻈﺮ روز و ﺷﺐ ﺟﺰﯾﺮه
– ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺰﯾﺮه

 

کد ۵۲۹۴: سیدحامد جعفری دفتر معماری چارچوب اصفهان

 

ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﺑﮏ راﺷﺪی اﺳﮕﻮﯾﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮد را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع، اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۱ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.”

 

 

Translate »
error: