طراحی ارائه شده دفتر معماری چارچوب -جهت مسابقه طراحی میدان ملل جزیره کیش جزو ۹ طرح منتخب اعلامی هیات داروان

بازدیدها: 28

کد ۵۲۹۴: سیدحامد جعفری دفتر معماری چارچوب اصفهان

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی دﻗﯿﻖ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ از ﻣﯿﺎن ۹ ﻃﺮح ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه، ۳ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی ۵۲۵۷ (ﻧﻔﺮاول)، ۵۱۷۳ (ﻧﻔﺮ دوم) و ۵۲۸۵ (ﻧﻔﺮ ﺳﻮم) ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ:
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ در ﺧﻮدرو
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ
– رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮﻣﯽ
– اﯾﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮح در ﺷﺐ
– اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮح و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع و ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ
– ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺪان در اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻈﺮ روز و ﺷﺐ ﺟﺰﯾﺮه
– ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺰﯾﺮه

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮا در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺟﺮا، ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺼﺮی در روز و ﺷﺐ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ، اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﺼﺮی دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ و ﻧﻘﺶ ﻃﺮح در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون و درون ﻣﯿﺪان؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داوری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﺑﮏ راﺷﺪی اﺳﮕﻮﯾﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮد را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع، اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۱ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.”

بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقه؛
پس از اعلام رای داوران، مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش و معاونین و‌ مدیران سازمان و همچنین اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، از مجموعه کارهای ارائه شده بازدید کردند و ضمن تأکید بر دریافت نظرات مردم در خصوص طرح ها، علاوه بر رای داوران، زمینه بازدید مردم و دریافت اطلاعات طرح های منتخب بازدیدکنندگان بصورت مکتوب در تاریخ ٢۴ و ٢۵ مهرماه فراهم شد، که طرح های اول ‌و دوم منتخب مردم کاملا منطبق با آرای داوران بود. لازم به ذکر است نظرسنجی مردمی تأثیری در انتخاب طرح ها نداشته است.
مقرر شده علاوه بر طرح انتخابی از ایده های مطروحه در ۹ طرح اول مدنظر داوران بر اساس قرارداد با طراحان آنها در کارهای آتی بهره گیری شود.
همچنین جوایز مسابقه در تاریخ ۸ الی ۱۱ آبان ۹۸، در نمایشگاه ساختمان کیش اهدا خواهد شد.

Translate »
error: